SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE
   SẢN PHẨM: 

Mã sản phẩm
:
TA522 JAP026 JBO199
Tên sản phẩm: Ống thổi bụi nhỏ, dài Ø40 x 80