SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE
   SẢN PHẨM: 

Mã sản phẩm
:
TA144 JBB709 JBN905
Tên sản phẩm: Phễu hút phẳng Ø26.5 x Ø90 x 3


Kết quả vLAB